Trường Đại học Trung Sơn (Sun Yat-sen University) tuyển sinh lớp Thạc sỹ quốc tế công trình điện tín  (International Master’s Program in Telecommunication Engineering) Số lượng: 15 Mọi chi tiết xin vui lòng tham khảo tại website: http://oiasys.oia.nsysu.edu.tw hoặc http://ipt.nsysu.edu.tw Liên hệ: The office of International Affairs of NSYSU Tel: 886-7-5252000 ext. 4175 Fax:  886-7-5254199 Email:  celeste@mail.ee.nsysu.edu.tw