Trường Đại học Trung Sơn (Sun Yat-sen University) tuyển sinh lớp Thạc sỹ quốc tế công trình điện lực điện cơ (International Master’s Program in Electric Power Engineering) với học bổng ICDF. Mọi chi tiết xin vui lòng tham khảo tại website: http://www.ee.nsysu.edu.tw/IMEPE Học bổng ICDF: http://www.icdf.org.tw/ Học bổng Trường Đại học Trung Sơn: http://oia.nsysu.edu.tw Liên hệ: The office of International Affairs of NSYSU Ms. Leila Chang Tel: 886-7-5252000 ext. 2242 Fax: 886-7-5252240 Email: oia­_degree@staff.nsysu.edu.tw