Trường đại học Tamkang chiêu sinh trại hè tiếng Hoa dành cho thanh niên người Hoa

Hạn chót ghi danh là ngày 31 tháng 5

Mọi thông tin liên quan mời các bạn tham khảo trang web dưới đây

1. http://www.dce.tku.edu.tw/23.jsp
2. http://www2.tku.edu.tw/~dce/OCAC2010/100.htm