Thông tin Viện nghiên cứu Trung Ương tuyển sinh Chương trình nghiên cứu và Chương trình thực tập dành cho nghiên cứu sinh quốc tế.

Chương trình nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh quốc tế bao gồm 12 chương trình học khoa liên ngành, l ĩ nh vực nghiên cứu bao gồm: tổ toán lý, tổ cuộc sống và tổ nhân v ă n. Hàng n ă m cung cấp hơn 100 suất học bổng cho sinh viên hệ Tiễn s ĩ .

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ:1/2/2020

**Thông tin liên quan, mời tham khảo tại :http://tigp.sinica.edu.tw/