Thông tin tuyển sinh từ Viện Quản lý – Đại học Quốc lập Trung Sơn năm 2023

Các chương trình đào tạo cử nhân quản lý kinh doanh quốc tế (IBBA),thạc sĩ quản lý kinh doanh quốc tế (IBMA), thạc sĩ quản lý nguồn nhân lực (GHRM MBA) đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Số lượng: 45 học sinh, sinh viên nước ngoài

Thời gian đăng ký báo danh: 15/01/2023-15/03/2023

Mời các bạn xem thêm thông tin chi tiết tại:

  1. IBBA: https://reurl.cc/rZA2G4
  2. IBMBA: https://reurl.cc/V35E2Y
  3. GHRM MBA: https://reurl.cc/Dvn9pd