Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Quốc lập Chung Hsing năm 2019

1, Học vị Đại học chuyên ngành Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ:2019/03/15

** Điện thoại :886-4-22840849

** Email :nchuibpa@dragon.nchu.edu.tw

** Web : http://web.nchu.edu.tw/~impa/

2,Học vị Thạc sĩ chuyên ngành Nông học Quốc tế

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ:2019/03/15

** Điện thoại :886-4-22840849

** Email :nchuimpa@dragon.nchu.edu.tw

** Web : http://web.nchu.edu.tw/~impa/