Thông tin tuyển sinh khóa học ngắn hạn

theo chương trình liên kết của Bộ Ngoại giao và Đại học KHKT Đài Bắc

Thông tin chi tiết mời tham khảo tại file đính kèm hoặc liên hệ

Email: cltc@gmail.ntut.edu.tw

Tel: +886-02-2771-2171#1710

外交部與國立臺北科技大學合作

「連結新南向菁英培育專班計畫」

 

為鼓勵本區域國家科技領域頂尖學生赴台交流,台灣外交部與國立臺北科技大學 ( 北科大 ) 合作辦理「連結新南向菁英培育專班計畫」,提供大學部 2 年級以上優秀學生以交換生形式赴台,於 2022 年 9 月至 2023 年 1 月在北科大研習半導體、電子及機械等台灣先進科技技術,促進台越科技教育交流。

 

「連結新南向菁英培育專班計畫」提供學生每月零用金為新台幣 8,000 元、專業與華語課程學分費、在臺期間住宿等補助、直線往返經濟艙機票 1 張,以及學校辦理本案相關文化參訪及交流活動之費用。

 

「連結新南向菁英培育專班計畫」課程內容以英語授課及專班方式辦理,由校方指定專人督導,受獎生除須赴各自主修相關系所修讀專業課程外,校方每週另安排 8 小時華語文課程,亦結合企業參訪、文化體驗等多元方式增加受獎生學習之深度及廣度。

 

外交部與國立臺北科技大學合作之「連結新南向菁英培育專班計畫」半導體專班自即日起接受報名。

 

報名途徑 : 於填妥報名表單 (https://forms.gle/dPP3JJAYTAMsbK5k7) 後,檢附簡歷、護照影本、個人照片、註冊證明等文件以電郵 (cltc@mail.ntut.edu.tw) 逕向「北科大」報名。