1,  Thông tin tuyển dụng Viện trưởng Viện Giáo dục Đại học Quốc lập Chính Trị

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ: 29/04/2019

**Chi tiết thông tin tuyển dụng, mời tham khảo tại :

https://posman.nccu.edu.tw/news/news.php?Sn=2548

**Liên hệ:Ms Hou

**Điện thoại:886-2-29393091ext62087

**Email:pinyi@nccu.edu.tw

2,  Thông tin tuyển dụng Viện trưởng Viện Pháp học Đại học Quốc lập Chính Trị

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ: 29/04/2019

**Chi tiết thông tin tuyển dụng, mời tham khảo tại :

https://posman.nccu.edu.tw/news/news.php?Sn=2547

**Liên hệ:Ms Hou

**Điện thoại:886-2-29393091ext62087

**Email:pinyi@nccu.edu.tw