Thông tin tuyển dụng giáo viên Khoa Phát triển Khu vực và Xã hội Trường Đ ại học Quốc lập giáo dục Đ ài Bắc

**Thời gian kết thúc hồ sơ: 4/12/2019

** Chi tiết thông tin tuyển dụng, mời tham khảo tại :http://social.ntue.edu.tw

** Mọi thông tin liên quan , vui lòng liên hệ: : (02)27321104 ext 62237/ 62238