Thông tin trại hè n ă m 2020 t ạ i Tr ường Đ ạ i học Quốc lập Chính trị.

Nhằm nâng cao sự tìm hiểu về Đ ài loan và mở rộng tầm quốc tế đ ối với học tử trong và ngoài nước, do vậy đ ối tượng tuyển sinh cho chương trình này là học sinh cấp 3 và sinh viên đ ại học trong nước và nước ngoài. Trại hè sẽ thông qua các bài học về đ a dạng v ă n hóa và các hoạt đ ộng tham quan đ ể nâng cao sự hiểu biết về Đ ài Loan, đ ồng thời đ ể các học viên trong nước và nước ngoài có cơ hội giao lưu v ă n hóa quốc tế và trải nghiệm di sản v ă n hóa Đ ài Loan.

**Thời gian trại hè diễn ra: 2/8/2020-8/8/2020

**Thời gian kết thúc đă ng ký : 31/12/2019

**Thông tin liên quan, mời tham khảo tại:https://www.surveycake.com/s/VogAP

**Email: kuroba12@nccu.edu.tw

** Đ iện thoại :02-2939-3091 ext 67751