Thông tin siêu tập tranh tham gia triển lãm “Trung Hoa Dân Quốc Triễn lãm tranh nhi đ ồng Quốc t ế lần thứ 50”

Nh ằn thúc đ ẩy giao lưu v ă n hóa quốc t ế, Hội giáo dục mỹ thuật nhi đ ồng   Trung Hoa D ân Qu ố c tổ chức hoạt đ ộng“Trung Hoa Dân Quốc Triễn lãm tranh nhi đ ồng Quốc t ế lần thứ 50”, hoan nghênh các nước tham gia triển lãm.

Thời gian kết thúc đă ng ký:30/4/2019

Thông tin chi tiết về hoạt đ ộng, mời tham khảo:

http://ed.arte.gov.tw

http://www.kaearoc.org.tw/html/