Thông tin Khoa Kinh tế nông nghiệp Đại học Quốc lập Đà i loan tuyển sinh hệ Thạc sĩ chuyên ngành Nông nghiệp quốc tế

** Thời gian kết thúc nhận hồ sơ : 14/02/2020

** Thông tin liên quan, mời tham khảo tại: http://www.agec.ntu.edu.tw

** Liên hệ: Alan Wu

** Điện thoai :+886-2-3366-2674

** Email: agecimp@agec.ntu.edu.tw