Thông tin Học viên Quản lý Đại học quốc lập Gia Nghĩa tuyển sinh hệ Thạc sĩ tại chức

**Thời gian đăng ký:21/1 đến 20/2/2020 ( đăng ký online)

**Thời gian phỏng vấn: 14 và 15 tháng 3 năm 2020 (căn cứ theo số người đă ng ký xếp phỏng vấn)

** Điện thoại:05-2732806~7

**Thông tin liên quan mời tham khảo tại: http://www.ncyu.edu.tw/emba/

**Số lượng tuyển sinh:

Tổ A:Tổ quản lý 60 người

Tổ B:Tổ quản lý Du lịch giải trí và công nghiệp sáng tạo 40 người