Thông tin Học viên Khoa học Công nghệ Đ ại học Quốc lập Trung Ương tuyển sinh hệ thạc s ĩ Ngành Phát triển bền vững môi trường quốc tế

**Thời gian đă ng ký: 1/1/2020-15/3/2020

** Đă ng ký tại:http://admissions.oia.ncu.edu.tw

** Đ iện thoại liên hệ:886-3-4227151ext 34001

**Email:ncu34001@ncu.edu.tw