Thông tin “ Học bổng hỗ trợ  Giáo sư và phó giáo sư nước ngoài đến Đài Loan nghiên cứu Hán học” do Trung tâm nghiên cứu Hán học Thư viện Quốc gia (Đài Loan) tổ chức

**Thời gian kết thúc đăng ký:2019/05/312019/05/31

**Đơn đăng ký và thông tin liên quan, mời tham khảo:

http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/ENGLISH/information.aspx

**Điện thoại liên hệ:+886-2-23619132ext352

**Email: liaujane@ncl.edu.tw