Thông tin Đại học Trung Sơn tuyển sinh năm 2019

Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh Quốc tế và chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân lực Quốc tế (học bằng tiếng Anh)

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ: 31/3/2019

**Thông tin tuyển sinh liên quan , mời tham khảo tại :

https://goo.gl/2EU5dd

http://www.ghrm-apply-tw.com/foreigner/

** Chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh Quốc tế

Liên quan đến Chương trình học, mời liên hệ:

* Ms Ruth Wang/ Điện thoại : +886-7-5252000#4506

* Email:ibmba@cm.nsysu.edu.tw

*Web:https://www.ibmba-nsysu.com/

** Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân lực Quốc tế (học bằng tiếng Anh)

Liên quan đến Chương trình học, mời liên hệ:

* Ms Scarlett Wang/ Điện thoại : +886-7-525-2000#4945

* Email:ghrmaa@cm.nsysu.edu.tw

*Web :http://ghrm.nsysu.edu.tw