Thông tin Chương trình“ Bảo tồn và thực tiễn di sản văn hóa đường sắt Châu Á- Thái Bình Dương”

Nhằm thúc đẩy hợp tác với các nước khu vực Châu Á trong lĩnh vực Sản nghiệp di sản Văn hóa, Cục Sản nghiệp di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa từ ngày 30/6 đến ngày 5/07/2019 tổ chức Chương trình “Bảo tồn và thực tiễn di sản văn hóa đường sắt Châu Á- Thái Bình Dương”, Kính mời nghiên cứu viên liên quan đến di sản văn hóa đường sắt của các nước tham gia chương trình.

**Đăng ký tham gia chương trình tại : http://event.culture.tw/BOCH

**Thời gian kết thúc đăng ký:2019/05/10

**Email:ch0194@boch.gov.tw

**Điện thoại: +886(02)22177592