Mọi thông tin du học của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc (National Taipei University of Technology NTTU) năm 2011, mời các bạn truy cập địa chỉ website dưới đây:

Thông báo chiêu sinh năm 2011 (tiếng Hoa):

http://www.oia.ntut.edu.tw/files/14-1083-17453,r546-1.php

Thông báo chiêu sinh năm 2011 (tiếng Anh):

http://wwwoia-en.web.ntut.edu.tw/files/14-1084-17454,r444-1.php

Thông báo chiêu sinh quốc tế năm 2011:

http://wwwoia.web.ntut.edu.tw/ezfiles/83/1083/img/1129/2011-2012Prospectus.pdf

 

Trường Đại học Quốc gia Dương Minh (National Yang-Ming University ) bắt đầu chiêu sinh sinh viên nước ngoài vào ngày 1/2/2011

Mọi thông tin liên quan mời các bạn truy cập địa chỉ website dưới đây:

http://www.ym.edu.tw/oia

 

Mọi thông tin du học của trường Đại học Côn Sơn (Kun Shan University KSU) năm 2011, mời các bạn truy cập địa chỉ website dưới đây:

Website ( Chinese ): http://www.ksu.edu.tw

Website ( English ): http://www.ksu.edu.tw/eng

Website ( Application ) : http://www.ksu.edu.tw/eng/unit/D/A/IO/

 

Tr ường đại học Văn H óa Trung Quốc (Chinese Culture University) cung cấp 2 suất học bổng miễn học phí và học bổng trợ cấp cho sinh viên nước ngoài sang học 8 chương trình học vị thạc sĩ bằng tiếng Anh

Mọi thông tin liên quan mời truy cập trang web dưới đây: http://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/english07.htm

File đính kèm: Ch ương trình học vị Thạc sĩ Văn học nước Anh và Mỹ dành cho sinh viên nước ngoài

Tr ường Đại học Quốc lập Thành Công (National Cheng Kung University NCKU) bắt đầu chiêu sinh lớp học mùa thu năm 2011 dành cho sinh viên nước ngoài

Mọi thông tin liên quan mời truy cập trang web: http:// admissions.oia.ncku.edu.tw/

 

Tr ường Đại học Quốc lập Đài Loan (National Taiwan University NTU) bắt đầu chiêu sinh năm học 2011-2012, thời gian chiêu sinh từ ngày 1/1/2011 đến 15/3/2011, mọi thông tin tuyển sinh m ời truy cập trang web: http://www.oia.ntu.edu.tw/ chọn tiếng Hoa hoặc tiếng Anh.

Đối với trang tiếng Anh, bạn vào mục Prospective rồi sau đó nhấn vào Student, rồi chọn International Degree Student Admission để xem thông tin liên quan.

 

Mọi thông tin du học của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bằng Hồ (( National Penghu University of Science and Technology NPU) năm 2011, mời các bạn cập nhật thông tin trong file đ ính kèm dưới đây:

File đính kèm 1: Thông tin chiêu sinh sinh viên nước ngoài năm 2011

File đính kèm 2: Lịch chiêu sinh sinh viên nước ngoài năm 2011