(Thông tin bổ sung hướng dẫn xin học bổng MOE năm 2021)

Cập nhật danh sách các trường đại học hỗ trợ học phí cho ứng viên nhận được học bổng Đài Loan-MOE của Bộ Giáo dục Đài Loan   năm học 2021-2022.

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo dục Đài Loan đã cập nhật danh sách các trường đại học hỗ trợ học phí cho ứng viên nhận được học bổng Đài Loan – MOE của Bộ Giáo dục Đài Loan năm học 2021-2022, cụ thể mời tham khảo tại đường liên kết phía dưới:

Danh sách các trường hỗ trợ học phí  (được Bộ Giáo dục Đài Loan cập nhật  ngày 15 tháng 3 năm 2021)