Thông báo tuyển dụng Viện trưởng Học viện Truyền thông trường Đ ại học Quốc lập Chính trị

**Thời gian tuyển dụng đ ến hết ngày:08/04/2019

**Chi tiết thông tin tuyển dụng, mời tham khảo tại :

https://posman.nccu.edu.tw/app/news.php?Sn=2483

**Người liên hệ: Mr. Yeh. +886(02)29393091 ext 62062

Email:new04270@nccu.edu.tw