THÔNG BÁO K ẾT QUẢ HỌC BỔNG TI  Ế  NG HOA- B Ộ GIÁO D Ụ C N Ă M 2020

 (KHU VỰC TỪ HU Ế TRỞ RA MI Ề N BẮC VIỆT NAM + LÀO)

Phòng Giáo dục, V ă n phòng Kinh t ế và V  ă  n hóa  Đ  à i Bắc tại Việt Nam xin thông báo. K ế t quả h ọc b ổng tiếng Hoa của Bộ giáo dục Đ ài Loan n ă m 2020 đ ã đ ư ợc email th ô ng báo cho các ứng viên chính thức và dự bị, vui lòng chú ý nhận và phản hồi email trước 17/7/2020.

**Mọi thông tin liên quan , vui lòng liên hệ:

Đ   iện thoại :0243-8335501 ext 8458

Email:tweduvn@gmail.com