Hướng dẫn xin Học bổng ti ế ng Hoa Bộ Giáo dục n ă m 2019 Khu vự c Hu ế trở ra Bắc Việt Nam

V ă n phòng Kinh t ế và V ă n hóa Đ ài Bắc tại Việt Nam Thông b á o

Ngày 2 2 tháng 1 n ă m 2019

Nhằm khuy ế n khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học ti ế ng Hoa, nghiên cứu và làm quen với n ề n V ă n hóa của Đ ài Loan, ti ế n hành giao lưu v ă n hóa, t ă ng cường sự hiểu bi ế t và tình hữu nghị giữa hai bên, Bộ Giáo dục Đ ài Loan đ ặc biệt lập ra Học bổng ti ế ng Hoa dành cho các sinh viên Việt Nam.

 1. Số suất học bổng:

Khu vực từ Hu ế trở ra Bắc Việt Nam tổng cộng có 11 suất, mỗi suất 12 tháng, tổng cộng 132 tháng.

 1. Thời gian nhận học bổng:
 2. Thời gian nhận học bổng: Mỗi ứng viên có thể sang Đ ài Loan học ti ế ng Hoa từ 2 tháng,  3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng, tuy nhiên tùy vào số lượng ứng viên xin học bổng n ă m đ ó mà số tháng đ ược cấp học bổng c ũ ng sẽ đ ược xem xét và thể hiện trong Chứng nhận học bổng.
 3. Thời gian nhận học bổng trong n ă m: từ ngày 1 tháng 9 n ă m 2019 đ ế n ngày 31 tháng 8 n ă m 2020. Người nhận học bổng phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng , đ ế n Đ ài Loan đă ng ký đ úng hạn quy đ ịnh. Trong thời gian đ ó người nhận học bổng không đ ế n Đ ài Loan du học, đ ồng ngh ĩ a với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không đ ược bảo lưu cho n ă m sau. Người nhận học bổng bắt đ ầu đă ng ký học từ học k ỳ (mùa) nào, thì trường sẽ c ă n cứ từ tháng đ ó phát ti ề n học bổng cho ứng viên.
 • Ch ế đ ộ học bổng:

Ti ề n học bổng mỗi người có thể nhận mỗi tháng là 25,000 Đ ài tệ ( khoảng 840 USD) , người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm ti ế ng Hoa đ ược thành lập trong các trường Đ ại học theo quy đ ịnh của Bộ Giáo dục Đ ài Loan (file đ ính kèm 1: Danh sách các Trung tâm ti ế ng Hoa của các trường Đ ại học Đ ài Loan). Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm ti ế ng Hoa sẽ dựa thời gian lên lớp c ũ ng như thành tích học tập của sinh viên đ ể phát ti ề n học bổng. Chỉ duy nhất tháng học bổng đ ầu tiên, phải sau khi sang Đ ài Loan 1 đ ế n 2 tháng, Bộ Giáo dục mới cấp bắt đ ầu phát ti ề n học bổng. Ứng viên nên chuẩn bị cho thời gian đ ầu các chi phí như: học phí, phí thuê nhà (ti ề n cọc) và sinh hoạt phí ít nhất 2,500 USD.

 1. Thời gian nộp hồ sơ xin học bổng:

Từ ngày 1 tháng 2 đ ế n h ế t ngày 31 tháng 3 n ă m 2019.

 1. Đ i u kiện xin học bổng:
 2. Người xin học bổng phải là công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu từ Hu ế trở ra Bắc , Tốt nghiệp THPT trở lên, thành tích học tập khá, phẩm chất đ ạo đ ức tốt.
 3. N ế u thuộc diện dưới đ ây, không đ ược tham gia học bổng này:
 4. Ki ề u bào của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài, mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
 5. Đ ang theo học ti ế ng Hoa hoặc học vị tại Đ ài Loan .
 6. Từng nhận học bổng ti ế ng Hoa hoặc học bổng Đ ài Loan .
 7. Trong thời gian học ti ế ng Hoa tại Đ ài Loan đ ồng thời là sinh viên nằm trong diện trao đ ổi sinh viên giữa các trường Đ ại học Đ ài Loan và các trường nước ngoài.
 8. Đ ồng thời n hận thêm học bổng của các cơ quan chính phủ Đ ài Loan hoặc học bổng của các trường Đ ại học Đ ài Loan.
 9. Các giấy tờ cần thi ế t khi xin học bổng:

Người xin học bổng cần chuẩn bị những giấy tờ sau, gửi qua đ ường bưu đ iện hoặc trực ti ế p mang đ ế n nơi ti ế p nhận hồ sơ theo đ úng thời gian quy đ ịnh:

 1. Đ i ề n đ ầy đ ủ thông tin vào đ ơn xin “Học bổng ti ế ng Hoa Bộ giáo dục” ( dán kèm 1 ảnh 4×6 chụp trong 3 tháng gần nhất)
 2. 1 bản photo giấy CMND hoặc hộ chi ế u và 1 bản photo hộ khẩu, đ ịa chỉ hộ khẩu phải từ Hu ế trở ra Bắc.
 3. 1 bản photo bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng đ iểm đ ã đ ược các phòng công chứng dịch sang ti ế ng Anh hoặc ti ế ng Hoa có đ óng dấu xác nhận của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam .
 4. 1 bản photo Chứng chỉ n ă ng lực Hoa ngữ (TOCFL) cấp 1 trở lên hoặc bảng đ iểm n ă ng lực ti ế ng Anh quốc t ế .
 5. 1 bản photo giấy thông báo nhập học của trung tâm ti ế ng Hoa của trường Đ ại học Đ ài Loan, hoặc 1 bản photo mẫu đ ơn xin nhập học đ ã đ i ề n đ ầy đ ủ thông tin. Bản chính mời ứng viên tự nộp cho trung tâm ti ế ng Hoa mà mình đă ng ký học.
 6. Hai thư giới thiệu của giáo viên hoặc lãnh đ ạo nơi đ ang công tác.
 7. K ế hoạch học tập.
 • Nơi nộp hồ sơ:

Đ ối với những người có hộ khẩu từ Hu ế trở ra Bắc (bao gồm Hu ế ), mời nộp hồ sơ tới đ ịa chỉ dưới đ ây:

Phòng Giáo dục, V ă n phòng Kinh t ế và V ă n hóa Đ ài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam

Đ ịa chỉ: T ầng 20A(KT), T òa nhà PVI , Số 1 Phạm V ă n Bạch , Cầu Giấy, Hà Nội

Đ iện thoại: 0 2 4-38335501 ext 8 458    Fax: 0 2 4-32262114

Email: t weduvn@gmail.com

Chú ý: Những người có hộ khẩu từ Hu ế trở vào Nam (không bao gồm Hu ế ) vui lòng liên lạc Phòng Giáo dục V ă n phòng Kinh t ế và V ă n hóa Đ ài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đ iện thoại: 0 2 8-38349160 ext 2202-2203

 • T iêu chí đ ánh giá:

Chủ y ế u dựa vào (1) K ế hoạch học tập (2) Thành tích học tập (3) N ă ng lực ngoại ngữ

(4) Thư giới thiệu      (5) Khả n ă ng thể hiện khi phỏng vấn

 1. Ti ế n đ ộ xét duyệt:

ti ế n hành xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn và công bố k ế t quả danh sách sơ tuyển; trước ngày 2 0 tháng 6, những ứ ng viên có tên trong danh sách sơ tuyển cần nộp (1) giấy thông báo nhập học của trung tâm ti ế ng Hoa (n ế u sinh viên nằm trong danh sách sơ tuyển không nộp giấy báo nhập học, sẽ không đ ược tham gia xét tuyển) , (2) các giấy tờ đ ã đ ược xác nhận cần thi ế t (bằng tốt nghiệp, bảng đ iểm ) và (3) Chứng chỉ n ă ng l ự c ngo ại ngữ bản gốc đ ể đ ối ch iếu ( TOCFL ,bảng đ iểm n ă ng lực ti ế ng Anh quốc t ế , bản gốc đ ối chiếu xong trả lại) ; trước cuối tháng 6 thông báo danh sách trúng tuyển chính thức đ ồng thời cấp giấy Chứng nhận học bổng ti ế ng Hoa Bộ giáo dục. Trước cuối tháng 7 thông báo tham gia buổi tọa đ àm v ề du học Đ ài Loan; tháng 8 làm visa (Ứng viên tự chi trả phí làm visa) , tự mua vé máy bay , chuẩn bị phí nhập học và 2-3 tháng ti ề n sinh hoạt phí, và chuẩn bị sang Đ ài Loan du học.

 1. Những đ i ề u người nhận học bổng phải tuân thủ:
 2. Người nhận học bổng phải tự xin vào học ti ế ng Hoa tại các trung tâm ti ế ng Hoa đ ược thành lập trong trường Đ ại học theo quy đ ịnh của Bộ giáo dục Đ ài Loan.
 3. Mỗi tuần phải học ít nhất 15 giờ những môn bắt buộc, không bao gồm tham quan v ă n hóa, diễn thuy ế t chuyên đ ề và những hoạt đ ộng tự học khác. Trong 1 tháng người học vắng học trên 12 giờ đ ối với những môn bắt buộc, sẽ bị ngưng cấp học bổng 1 tháng. Trong hai k ỳ liên ti ế p đ iểm trung bình thấp hơn 80 sẽ bị hủy tư cách nhận học bổng.
 4. Đ ối với những người nhận học bổng trong thời gian 1 n ă m, người học phải học ít nhất trên một học k ỳ (mùa) trong đ ợt nhập học đ ầu tiên, có thể dựa theo quy đ ịnh của các trung tâm ti ế ng Hoa, sau khi xin đ ược giấy báo nhập học có thể làm thủ tục chuyển trường. Trong thời gian nhận học bổng, chỉ đ ược chuyển trường 1 lần. Đ ối với những người nhận học bổng dưới 1 n ă m, không đ ược xin chuyển trường.
 5. Phẩm chấ t đ ạo đ ức, thành tích học tập và thời gian lên lớp của người nhận học bổng không phù hợp với quy đ ịnh, sẽ ngừng cấp và hủy bỏ học bổng này. Tháng cuối cùng trong thời gian nhận học bổng, n ế u v ề nước sớm mà tháng đ ó giờ lên lớp thi ế u vượt quá 12 giờ, thì người nhận học bổng phải trả lại ti ề n học bổng của tháng đ ó.
 6. Ứ ng viên không đ ược đ i làm thêm. N ế u bị phát hiện, trường đ ang theo học sẽ hủy tư cách nhận học bổng, đ ồng thời sẽ bị truy thu lại ti ề n học bổng đ ã phát trước đ ó.
 7. Đ ối với những người nhận học bổng với thời gian trên 6 tháng, đ ề u phải tham gia bảo hiểm y t ế toàn dân. Trước khi tham gia loại bảo hiểm này, nên mua các loại bảo hiểm khác hoặc bảo hiểm tai nạn sinh viên, phí bảo hiểm Trung tâm ngoại ngữ sẽ trừ vào ti ề n học bổng.
 8. Đ ối với ứng viên nhận học bổng từ 6 tháng trở lên, phải chuẩn bị giấy khám sức khỏe, xin vi sa cư trú Đ ài Loan; những ứng viên nhận học bổng dưới 6 tháng, chỉ xin visa ngắn hạn thì không cần nộp giấy khám sức khỏe. Chi phí làm visa do ứng viên nhận học bổng tự chi trả.
 9. Những ứng viên nhận học bổng 9 tháng trở lên, sau khi đ ế n Đ ài Loan du học, phải tham gia K ỳ thi N ă ng lực Hoa ngữ (TOCFL) phải đ ạt từ cấp 3 (Cấp Ti ế n cấp) trở lên (lệ phí thi do người nhận học bổng tự chi trả), đ ồng thời trước khi k ế t thúc thời gian nhận học bổng 1 tháng phải nộp giấy chứng nhận đ ạt yêu cầu hoặc bảng đ iểm; người không nộp sẽ bị ngừng phát học bổng 1 tháng. Giấy chứng nhận hoặc bảng đ iểm này n ế u nộp ngay tại thời đ iểm nộp hồ sơ xin học bổng, sau khi đ ế n Đ ài Loan du học không cần tham gia lại k ỳ thi này.
 10. Người nhận học bổng phải ký vào “Giấy cam k ế t của học bổng ti ế ng Hoa Bộ giáo dục” và tuân thủ những quy đ ịnh liên quan của học bổng này.
 11. Công bố thông tin:

V ă n phòng Kinh t ế và V ă n hóa Đ ài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam:

http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html

Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam: http://www.tweduvn.org

Đơn đăng ký xin học bổng tiếng hoa 2019

Biểu các Trung tâm tiếng Hoa tham khảo