Tạp chí Taiwan Panorama kì s ố 40

Đ ? ̀ ? ???? – ??̛?̛?? ???̂ ́ ? ??? ́ ? ??̂?

T ư ̀ khi tạp chí Taiwan Panorama phi ê n bản ng ô n ng ư ̃ Đ ô ng Nam Á (bao g ô ̀m ti ê ́ng Indonesia, ti ê ́ng Thái Lan, ti ê ́ng Vi ê ̣t) đươ ̣c phát hành đ ịnh kỳ hai tháng 1 l â ̀n, m ô ̃i kỳ đ ê ̀u nh â ̣n đươ ̣c s ư ̣ y ê u thích của đ ô ̣c giả tại các qu ô ́c gia Đ ô ng Nam Á, t â n di d â n tại Đ ài Loan cũng nh ư s ư ̣ kh ă ̉ng đ ịnh của các gi ơ ́i.

Tạp chí Taiwan Panorama phiên bản ng ô n ng ư ̃ Đ ô ng Nam Á kỳ 40 (số phát hành tháng 06 n ă m 2022) v ơ ́i chủ đ ê ̀ “ Đ ài Loan – V ươ ng qu ô ́c trái c â y ” đươ ̣c th ê ̉ hi ê ̣n qua 4 bài vi ê ́t “ Trái c â y Đ ài Loan: H ươ ng vị th ơ m ngon của D ư ́a và Táo xanh Đ ài Loan ” , “ M ù a tr á i tr ĩ u c à nh ở Đ à i Loan – Kỹ thu â ̣t chế bi ê ́n t ư ̀ trái c â y của Đ ài Loan ” , “ K ế t n ố i th ế gi ớ i b ằ ng trái cây- Nh ữ ng gi ố ng cây ă n qu ả m ớ i bén r ễ t ạ i Đ à i Loan ” , “ N ă ng l ư ̣c si ê u vi ê ̣t của “ Th ơ ̣ s ă n trái c â y – K ê ́t n ô ́i nhà n ô ng v ơ ́i ng ươ ̀i ti ê u dùng ” , đư a đ ô ̣c giả th â m nh â ̣p t â ̣n n ơ i sản xuất, tìm hi ê ̉u nhà v ươ ̀n đ ã g â y gi ô ́ng, vun tr ô ̀ng ra sao và cách s ư ̉ dụng trái c â y nh ư th ê ́ nào, mang h ươ ng vị trái c â y ngon ngọt l â ́p đ â ̀y vị giác và t â m h ô ̀n đ ô ̣c giả.

Bài viết “ Khu v ươ ̀n sinh thái trong lòng thành ph ô ́ cảng – Cùng thuyết minh vi ê n khám phá núi Thọ S ơ n ” của chuy ê n mục “ Tìm hi ê ̉u Đ ài Loan ” trong s ô ́ này d â ̃n d ă ́t đ ô ̣c giả khám phá kho báu bảo t ô ̀n tài nguy ê n thi ê n nhi ê n và nu ô i d ươ ̃ng sinh v â ̣t phong phú của Đ ài Loan qua s ư ̣ quan sát th ươ ̀ng ngày của nhân viên thuyết minh làm vi ê ̣c ơ ̉ tuy ê ́n đ â ̀u.

Ngoài ra, chuyên mục đă ̣c bi ê ̣t v ê ̀ ” Đ ô ng Nam Á ” trong tạp chí kỳ này v ơ ́i bài vi ê ́t “ Đạ o di ễ n ng ườ i Hoa d ệ t ướ c m ơ t ạ i Đ à i Loan – C â u chuy ệ n cu ộ c đờ i qua ố ng kính xuyên qu ố c gia c ủ a Hà Úy Đ ì nh v à L ý V ĩ nh Si ê u ” gi ơ ́i thi ê ̣u v ơ ́i đ ô ̣c giả nh ư ̃ng chia sẻ của hai đ ạo di ê ̃n ng ươ ̀i Hoa đ ê ́n t ư ̀ Malaysia (Hà Úy Đ ình) và Myanmar (Lý vĩnh Si ê u) v ê ̀ m ô i tr ươ ̀ng sáng tác ngh ê ̣ thu â ̣t tại Đ ài Loan và cách làm th ê ́ nào đ ê ̉ có đươ ̣c cảm h ư ́ng sáng tạo t ư ̀ các tác ph â ̉m đ i ê ̣n ảnh. Đ ô ̀ng th ơ ̀i, hai đ ạo di ê ̃n này cũng đ ã mang lại s ư ̣ trải nghi ê ̣m hoàn toàn m ơ ́i khi xem đ i ê ̣n ảnh Đ ài Loan v ơ ́i góc nhìn của ng ươ ̀i n ươ ́c ngoài.

Tạp chí “Taiwan Panorama” phiên bản ngôn ng ư ̃ Đ ô ng Nam Á sẽ ti ê ́p tục b ă ́c nhịp c â ̀u giao l ư u v ă n hóa, th ă ́t ch ă ̣t h ư ̃u nghị, cùng có l ơ ̣i cho Đ ài Loan và các n ươ ́c Đ ô ng Nam Á.

Hoan nghênh các b ạ n độ c gi ả đ ó n đọ c kì 40 t ạ p chí Panorama tại: https://bit.ly/3bh2459