Khóa học tiếng Hoa và trải nghiệm v ă n hóa tại Trường Quốc lập Đ ài Loan.

Khóa học là sự k ết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và trải nghiệm v ă n h óa Đ à i Loan , nhằm nâng cao kỹ n ă ng học thuật và tố chất v ă n hóa. Ngoài ra, khóa học còn tổ chức các hoạt đ ộng dã ngoại, du lịch các cảnh đ iểm nổi tiếng tại Đ à i Loan đ ể học vi ê n có cơ hội tìm hiểu môi trường sinh thái tự nhiên đ a dạng, phong phú, và trải nghiệm sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đ ại của v ă n hóa Đ ài Loan.

**Thời gian khóa học:3/3-25/3/2020

**Thời gian kết thúc đă ng ký: 31/12/2019

**Trang tham khảo thông tin và đă ng ký: http://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.course/season/1

**email: ntucie@ntu.edu.tw

** Đ iện thoại: +886-(0)2-3366-2207