Hướng dẫn xin học bổng Đ ài Loan n ă m 2020 Khu vự c từ Hu ế trở ra bắc Việt Nam

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam Thông báo

ngày 15 tháng 1 năm 2020

Nhằm khuy ế n khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học Đ ài Loan học chương trình học vị đ ể gặt hái những ki ế n thức mọi chuyên ngành, l ĩ nh vực khác nhau, đ óng góp cho sự giao lưu v ă n hóa và sự phát triển kinh t ế xã hội của Việt Nam và Đ ài Loan. Chính phủ Đ ài Loan đ ặc biệt thành lập “Học bổng Đ ài Loan”, hoan nghênh các sinh viên ưu tú của Việt Nam nộp hồ sơ xin học bổng. Hướng dẫn cụ thể cách xin học bổng Đ ài Loan n ă m 2020 cụ thể như sau:

 1. Số suất học bổng:

Khu vực từ Huế trở ra Bắc Việt Nam tổng cộng có 31 suất.

 1. Thời gian nhận học bổng:
 2. Học các chương trình học vị, thời gian nhận học bổng như sau:

Đ ại học: 4 n ă m
Thạc s ĩ : 2 n ă m
Ti ế n s ĩ : 4 n ă m

 1. Thời gian nhận học bổng trong n ă m: từ ngày 1 tháng 9 hàng n ă m cho đ ế n ngày 31 tháng 8 n ă m sau. Ứng viên nhận học bổng (sau đ ây gọi tắt là Ứng viên) phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đ ế n Đ ài Loan đă ng ký đ úng hạn quy đ ịnh. Trong thời gian quy đ ịnh Ứng viên không đ ế n Đ ài Loan du học, đ ồng ngh ĩ a với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không đ ược bảo lưu cho n ă m sau, suất học bổng đ ó được chuyển cho người dự bị. Tuy nhiên, n ế u trước đ ó đ ã đ ược trường theo học hoặc Bộ Giáo dục chấp nhận cho bảo lưu, thì Ứng viên đ ó đ ược bảo lưu cho n ă m tới.
 2. Tổng thời gian nhận học bổng: Thời gian nhận học bổng của học vị: Đ ại học 4 n ă m, thạc s ĩ 2 n ă m, ti ế n s ĩ 4 n ă Tổng số n ă m đ ược nhận học bổng Đ ài Loan không quá 5 n ă m.
 3. Thời gian cấp sinh hoạt phí: Từ tháng đ ầu tiên Ứng viên sang Đ ài Loan nhập học cho đ ế n h ế t thời hạn nhận học bổng, hoặc k ế t thúc cấp kinh phí học bổng khi Ứng viên tốt nghiệp, bảo lưu hoặc nghỉ học.
 • Chế độ học bổng:

Nhằm khuy ến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang Đ ài Loan học cử nhân, thạc s ĩ và ti ế n s ĩ , Bộ giáo dục Đ ài Loan có những ch ế đ ộ đ ãi ngộ cho từng sinh viên như sau:

 1. Học phí và một phần chi phí khác: Học phí và chi phí khác (bao gồm phí học phần và tạp phí c ă n bản). Mỗi học k ỳ t i ề n học phí và một phần chi phí khác trong khoảng 40,000 Đ ài tệ (tương đ ương 1,2 90 USD) sẽ do Bộ giáo dục Đ ài Loan hỗ trợ , n ế u vượt quá 40,000 Đ ài tệ, phần vượt quá đ ó sẽ do Ứng viên tự đ óng cho trường đ ang theo học . Chi phí khác không bao gồm: phí do nhà trường ứng trước tổ chức những hoạt đ ộng cho sinh viên, phí hướng dẫn làm luận v ă n, phí mua bảo hiểm, phí ở và phí sử dụng internet, những chi phí này do sinh viên nhận học bổng tự chi trả.
 2. Hỗ trợ sinh hoạt phí: Bộ giáo dục hỗ trợ cho Ứng viên đ ại học mỗi tháng 15,000 Đ ài tệ (khoảng 500 USD), nghiên cứu sinh thạc s ĩ và ti ế n s ĩ mỗi tháng 20,000 Đ ài tệ (khoảng 670 USD).
 3. Thời gian nộp hồ sơ xin Học bổng:

Từ ngày 1 tháng 2 đ ế n h ế t ngày 31 tháng 3 n ă m 2020. Thời gian nhận hồ sơ  dựa trên dấu bưu đ iện.

 1. Điều kiện xin học bổng:
 2. Người xin học bổng phải là công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc, Tốt nghiệp THPT trở lên, thành tích học tập khá, phẩm chất đạo đức tốt.
 3. Nếu thuộc diện dưới đây, không được tham gia học bổng này:
 4. Ki ề u bào của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài hoặc mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
 5. Đ ã bảo lưu k ế t quả học tập tại Đ ài Loan, hoặc đ ã đă ng ký nhập học tại các trường Đ ại học Đ ài Loan. Nhưng n ế u sinh viên sắp tốt nghiệp tham gia học bổng này đ ể xin cấp học cao hơn thì không bị hạn ch ế .
 6. Đ ã từng học tại Đ ài Loan cùng cấp học vị muốn xin trong học bổng này.
 7. Là sinh viên nằm trong diện trao đ ổi sinh viên giữa các trường Đ ại học Đ ài Loan và các trường nước ngoài.
 8. Tổng thời gian nhận học bổng này của các cấp học vị với tổng thời gian quá 5 n ă
 9. Từng bị hủy tư cách nhận học bổng Đ ài Loan hoặc học bổng ti ế ng Hoa Bộ giáo dục Đ ài Loan.
 10. Trong thời gian học tập tại Đ ài Loan đ ồng thời nhận thêm học bổng của các cơ quan chính phủ Đ ài Loan hoặc học bổng của các trường Đ ại học Đ ài Loan. Trong đ ó không tính bao gồm phần học phí trường cam k ế t chi trả n ế u vượt quá mức quy đ ịnh của Bộ Giáo dục Đ ài Loan trong chương trình học bổng này.
 11. Các ứng viên chiếu theo quy định xin nhập học của các trường Đại học công lập và dân lập Đài Loan để nộp hồ sơ xin giấy báo nhập học. (có thể tham khảo thông tin trường và chương trình học trên website: http://www.studyintaiwan.org/university )
 12. Các ứng viên tham khảo Danh sách các trường Đại học Đài Loan ưu đãi học phí cho học sinh.
 13. Các ứng viên tham khảo Danh sách các chương trình học bằng tiếng Anh.
 14. Các giấy tờ cần thiết khi xin học bổng:

Người xin học bổng cần chuẩn bị những giấy tờ sau, gửi qua đ ường bưu đ iện hoặc trực ti ế p mang đ ế n nơi ti ế p nhận hồ sơ theo đ úng thời gian quy đ ịnh:

 1. Đ i ề n đ ầy đ ủ thông tin vào đ ơn xin “Học bổng Đ ài Loan” (dán kèm 1 ảnh 4×6 chụp trong 3 tháng gần nhất).
 2. 1 bản photo giấy CMND hoặc hộ chi ế u và 1 bản photo hộ khẩu, đ ịa chỉ hộ khẩu phải từ Hu ế trở ra Bắc.
 3. 1 bản photo bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng đ iểm đ ã được các phòng công chứng dịch sang ti ế ng Anh hoặc ti ế ng Hoa có đ óng dấu xác nhận của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam .
 4. 1 bản photo những giấy tờ xin nhập học t ại các trường Đ ại học công và dân lập Đ ài Loan (ví dụ: mẫu đ ơn đ ã đ i ề n đ ầy đ ủ thông tin xin nhập học, thư thông báo nhập học của trường, biên lai nộp hồ sơ sang trường Đ ài Loan…).
 5. Photo Chứng chỉ n ă ng lực ngoại ngữ:
  Những sinh viên xin học chương trình bằng ti ế ng Hoa, phải nộp Chứng chỉ hoặc bản photo bảng đ iểm N ă ng lực Hoa ngữ TOCFL ( Test of Chinese as a Foreign Language) cấp 3 (cấp Ti ế n cấp) trở lên và cần nộp cả bản chính để đối chiếu, sau khi hoàn tất sẽ hoàn trả lại (Không chấp nhận Chứng chỉ HSK) .
  2. Những sinh viên xin học chương trình hoàn toàn bằng ti ế ng Anh, phải nộp bản photo Chứng chỉ Anh v ăn TOEFL (pBT) 500 đ iểm hoặc TOEFL (iBT) 60 đ iểm trở lên, hoặc những chứng chỉ Anh v ă n khác đ ược quốc t ế công nhận (như IELTS 5.5, TOEIC600) . Chứng chỉ phải còn hiệu lực.
 6. Hai thư giới thiệu của hiệu trưởng, giáo sư hoặc giáo viên hướng dẫn, lãnh đ ạo nơi đ ang công tác.
 7. Những ứng viên xin học bổng bằng tiếng Anh phải căn cứ theo Danh sách các chương trình học bằng tiếng Anh để lựa chọn chương trình học phù hợp. Nếu xin học các chương trình bằng tiếng Anh không thuộc phạm vi đề cập trong danh sách trên, ứng viên phải tự liên hệ với trường Đại học mà mình đăng ký xin cấp Giấy xác nhận chương trình học đó được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh .
 8. K ế hoạch học tập.
 • Nơi nộp hồ sơ:

Đ ối với những người có hộ khẩu từ Hu ế trở ra Bắc (bao gồm Hu ế ), mời nộp  hồ sơ tới địa chỉ dưới đây: Phòng giáo dục – V ă n phòng Kinh t ế và V ă n hóa Đ ài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam
Đ ịa chỉ: T ầng 20A(KT), T òa nhà PVI , Số 1 Phạm V ă n Bạch , Cầu Giấy, Hà Nội

Đ iện thoại: 0 2 4-38335501 ext 8 458    Fax: 0 2 4-32262114
Email: t weduvn@gmail.com

Chú ý: N hững người có hộ khẩu từ Hu ế trở vào Nam (không bao gồm Huế) vui lòng liên lạc với Phòng Giáo dục Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-38349160 ext 2202-2203     Email: education@tweduvn.org

 • Tiêu chí đánh giá:

Chủ y ế u dựa vào (1) K ế hoạch học tập (2) Thành tích học tập (3) N ă ng lực ngoại ngữ (4) Thư giới thiệu (5) Khả n ă ng thể hiện khi phỏng vấn.

(Chú ý: Nếu tính theo thang điểm GPA với tổng điểm trung bình chung cao nhất là 4.5, thì sinh viên đi học đại học phải có tổng đ iểm trung bình chung đ ạt 3 đ iểm trở lên, học thạc s ĩ phải có tổng đ iểm trung bình chung đ ạt 3.5 đ iểm trở lên).

 1. Tiến độ xét duyệt:
     Từ ngày 1 tháng 2 đ ế n ngày 31 tháng 3 n ă m 2020 tiến hành nhận hồ sơ ; từ tháng 4 đ ế n tháng 5 ti ế n hành xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn; đầu tháng 6 công bố danh sách sơ tuyển chính thức và dự bị; trước ngày 18 tháng 6, ứng viên nằm trong danh sách sơ tuyển chính thức và dự bị phải nộp giấy thông báo nhập học và bằng cấp đ ã đ ược công chứng (bằng tốt nghiệp và bảng đ iểm); trước cuối tháng 6 thông báo danh sách trúng tuyển chính thức đ ồng thời cấp giấy Chứng nhận học bổng Đ ài Loan. Trước cuối tháng 7 Ứng viên trúng tuyển tham gia buổi tọa đ àm v ề du học Đ ài Loan (N ế u ứng viên trúng tuyển là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, yêu cầu trước ngày 20/7 phải nộp bổ sung Bằng tốt nghiệp chính thức, sau thời gian quy đ ịnh sẽ không đ ược xem xét cấp Chứng nhận Học bổng) ; tháng 8 làm visa ( miễn phí ), tự đ ặt vé máy bay và chuẩn bị sang Đ ài Loan du học theo thời gian quy đ ịnh của trường. Sau khi sau khi hoàn thành chương trình học vị, n ế u muốn ti ế p tục học tập học vị cao hơn tại Đ ài Loan, trước ngày 28/2 hàng n ă m, c ă n cứ theo đ i ề u 5 chuẩn bị đ ầy đ ủ hồ sơ nộp lại cho V ă n phòng đ ại diện của Đ ài Loan tại đất nước của ứng viên đ ó xin lại từ đ ầu, sẽ đ ược xét với tư cách ứng viên mới, nhưng tổng thời gian nhận học bổng Đ ài Loan không đ ược vi phạm mục 5 khoản 2 đ i ề u 4, không đ ược vượt quá 5 n ă
 2. Những điều người nhận học bổng phải tuân thủ:
 3. Ngoài những phí trợ cấp mà Bộ giáo dục và các trường hỗ trợ ra, sinh viên nhận học bổng phải tự đ óng những chi phí cần đ óng khác, n ế u người có kinh t ế khó kh ă n, có thể xin với trường đ ang theo học trừ những chi phí đ ó vào ti ề n hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng.
 4. Ứng viên phải chuẩn bị “Giấy khám sức khỏe” và “Chứng nhận học bổng Đ ài Loan”, đ ế n V ă n phòng Kinh tế và Văn hóa Đ ài Bắc tại Hà Nội xin visa cư trú, ứng viên đ ược miễn chi phí làm visa.
 5. Ứng viên khi học tập tại trường, thành tích học tập và thời gian vắng học n ế u không phù hợp với tiêu chuẩn của nhà trường, dựa vào quy đ ịnh của các trường có thể ngừng phát hoặc hủy bỏ tư cách nhận học bổng này.
 6. Ứng viên nhận học bổng Đ ài Loan không đ ược đ ồng thời nhận học bổng khác của Chính phủ Đ ài Loan hoặc học bổng của trường, n ế u có vi phạm, sẽ hủy bỏ tư cách nhận học bổng này, đ ồng thời truy thu ti ề n trợ cấp sinh hoạt phí và tiền tạp phí đ ã cấp trước đ ó.
 7. Theo quy đ ịnh Ứng viên phải tham gia bảo hiểm y t ế toàn dân của Đài Loan, trước khi tham gia loại bảo hiểm này, nên mua các loại bảo hiểm xã hội khác hoặc bảo hiểm sinh viên.
 8. Ứng viên nhận học bổng này, không đ ược đ i thực tập nước ngoài với thân phận trao đ ổi sinh viên hoặc sinh viên trong chương trình liên k ế N ế u bị phát hiện sẽ bị hủy tư cách học bổng, không đ ược ti ế p tục nhận học bổng. N ế u vì chương trình học của trường quy đ ịnh phải đ i nước ngoài thực tập, thì sẽ không bị hủy tư cách nhận học bổng. Nhưng thời gian đ i thực tập tại nước ngoài sẽ không đ ược nhận tiền tạp phí và tiền trợ cấp sinh hoạt phí.
 9. Ứng viên ngoài việc đ i thực tập do môn học bắt buộc ra, không đ ược đ i làm thêm. N ế u bị phát hiện, trường đ ang theo học sẽ hủy tư cách nhận học bổng, đ ồng thời sẽ bị truy thu lại ti ề n học bổng đ ã phát trước đ ó.
 10. Đơn xin học bổng và giấy báo nhập học từ các trường Đại học của các ứng viên không được giả mạo, bôi xóa hay làm giả, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ tư cách nhận học bổng và ứng viên đó cũng phải hoàn trả lại học phí và các chi phí khác do học bổng trợ cấp từ ngày bắt đầu nhận đến ngày bị đình chỉ.
 11. Ứng viên phải ký vào “Giấy cam k ế t học bổng Đ ài Loan”, tuân thủ pháp luật Đ ài Loan và những quy đ ịnh liên quan của học bổng này.
 12. Thành tích học tập của ứng viên phải đ ạt mức quy đ ịnh như sau, mới đ ược ti ế p tục nhận học bổng:
  1. Đại học thấp nhất là 70 điểm, nghiên cứu sinh thấp nhất là 80 điểm; Nếu mức điểm của các trường cao hơn, thì sẽ căn cứ vào mức điểm của các trường.
  2. Ứng viên học tiến sĩ, bắt đầu năm thứ 3, cách tính điểm và mức điểm cơ sở sẽ do các trường quy định.
 13. Những quy định khi ứng viên chuyển ngành, chuyển trường như sau:
  1. Ứng viên phải hoàn thành từ một học k ỳ trở lên tại trường đ ã xin nhập học, sau khi thông qua sự đ ồng ý của trường đ ang theo học và trường muốn chuyển, đ ồng thời phải tuân theo quy đ ịnh chuyển ngành, chuyển trường của các trường. Trong suốt thời gian nhận học bổng, ứng viên chỉ đ ược chuyển ngành, chuyển trường duy nhất một lần và phải tương đương với học vị được cấp học bổng.
  2. Ứng viên muốn chuyển ngành, chuyển trường không cùng cấp đ ang theo học, bắt buộc phải nộp hồ sơ xin lại từ đ ầu, không đ ược ti ế p tục nhận học bổng đ ể chuyển sang chương trình học không cùng cấp.
  3. Khi ứng viên chuyển trường, trường đang theo học sẽ ghi rõ ứng viên đang học chương trình học vị gì, bắt đầu nhận học bổng từ thời gian nào, chuyển trường thời gian nào, sẽ có công văn thông báo cho ứng viên và trường muốn chuyển. Trường tiếp nhận sẽ có công văn trả lời đồng ý tiếp nhận từ thời gian nào cũng phải thông báo cho ứng viên và trường của ứng viên học trước đó. Cả hai trường đều phải có công văn cho Bộ Giáo dục Đài Loan cùng những đơn vị liên quan.
 14. Ứng viên phải phối hợp với những chính sách của Bộ Giáo dục dành cho Học bổng Đài Loan, tham gia học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa, tham gia các hoạt động giao lưu học thuật.
 15. Công bố thông tin:

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam:
http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html

 

Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam: http://www.tweduvn.org

 

Đơn đăng ký

Danh sách các ngành giảng dạy bằng tiếng Anh

Danh sách các trường hỗ trợ học phí