Học viện Quản lý trường Đ ại học Quốc lập Trung Ương thông báo tuyển sinh

**Chương trình tuyển sinh:Chương trình Thạc s ĩ ti ế ng Anh ngành Quản lý kinh doanh quốc t ế (IBMBA) và ngành Quản lý nhân lực (GHRM MBA) 。

**Số lượng tuyển sinh:38sinh viên nước ngoài

**Thời gian k ế t thúc đă ng ký: 31/3/2020

**Thông tin tuyển sinh chi ti ế t , mời tham khảo tại::

https://www.ibmba-nsysu.com/international-applicants

https://www.ghrm-apply-tw.com/foreigner/

** Đ iện thoại liên hệ:+886-7-5252000 ext 2242

**Email: intadmission@mail.nsysy.edu.tw