Giải thưởng điêu khắc quốc tế Lih- Pao lần thứ 3 năm 2015 do quỹ nghệ thuật Lih- Pao và hiệp hội văn hóa Anh Quốc tổ chức bắt đầu nhận đăng ký tác phẩm dự thi  từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Mọi thông tin chi tiết mời tham khảo website chính thức của cuộc thi: www.lihpao-sculpture.com