Tuyển sinh Học vị Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh toàn cầu và vệ sinh an toàn và Học vị Thạc sĩ Vệ sinh toàn cầu và Phát triển

Thời gian đăng ký: ngày 1 tháng đến 28 tháng 2 năm 2019

Liên hệ:

** Học   vị Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh toàn cầu và vệ sinh an toàn

886-2-6638-2736 ext 1323 / Email:waynegao@tmu.edu.tw

** Học vị Thạc sĩ Vệ sinh toàn cầu và Phát triển

886-2-6638-2736 ext 1284 / huangl@tmu.edu.tw

Webside: http://oge.tmu.edu.tw/main.php

http://ioadmission.tmu.edu.tw/foreign/index/index/applyForeignSn/31