ĐH Dương Minh tuyển sinh chương trình học vị Thạc sĩ/ Tiến sĩ chuyên ngành Sức khỏe Cộng đồng năm 2019 (Internationnal Health Program)

Trang Web chương trình: http://www.ym.edu.tw/ihpnymu/index.htm

Web đăng ký: http://admission.ym.edu.tw/

Thời gian đăng ký: Ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Điện thoại: 886-2-2826-7000 ext 5333

Email: ihp@ym.edu.tw