DANH SÁCH ỨNG VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TIẾNG HOA (HES) CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀI LOAN NĂM 2022 (KHU VỰC TỪ HUẾ TRỞ RA MIỀN BẮC VIỆT NAM + LÀO) Phòng giáo dục, V ă n phòng Kinh tế và V ă n hóa Đ à i Bắc tại Việt Nam xin chúc mừng các ứng viên có tên trong Danh sách ứng viên nhận học bổng Ti ế ng Hoa n ă m 2022 (khu vự từ Huế trở ra bắc Việt Nam và Lào) Danh sách ứng viên mời tham khảo tại: http://tweduvn.org/wp-content/uploads/2022/07/HES-DSTB.xlsx