DANH SÁCH ỨNG VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TIẾNG HOA (HES) CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀI LOAN NĂM 2022

(KHU VỰC TỪ HUẾ TRỞ RA MIỀN BẮC VIỆT NAM + LÀO)

Phòng giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin chúc mừng các ứng viên có tên trong Danh sách ứng viên nhận học bổng Tiếng Hoa năm 2022 (khu vự từ Huế trở ra bắc Việt Nam và Lào)

Danh sách ứng viên mời tham khảo tại:

HES-DSTB.xlsx