DANH SÁCH ỨNG VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TIẾNG HOA – BỘ GIÁO DỤC NĂM 2019

(KHU VỰC TỪ HUẾ TRỞ RA MIỀN BẮC VIỆT NAM + LÀO)

Phòng giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin chúc mừng các ứng viên có tên trong Danh sách ứng viên nhận học bổng Tiếng Hoa năm 2019 (khu vự từ Huế trở ra bắc Việt Nam và Lào)

Danh sách ứng viên mời tham khảo tại:

http://tweduvn.org/wp-content/uploads/2022/07/DANH-SACH-UNG-VIEN-NHAN-HOC-BONG-2019.xlsx

Các ứng viên chính thức có tên trong danh sách này xin chú ý:

Mời nộp giấy báo nhập học về email: tweduvn@gmail.com của Văn phòng chúng tôi trước ngày 26 tháng 7 năm 2019.

**Mọi thông tin liên quan , vui lòng liên hệ:

Điện thoại :0243-8335501 ext 8458

Email:tweduvn@gmail.com