DANH SÁCH ỨNG VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ĐÀI LOAN (MOE) CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀI LOAN NĂM 2022

(KHU VỰC TỪ HUẾ TRỞ RA MIỀN BẮC VIỆT NAM + LÀO)

Phòng giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Vă   n hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin chúc mừng các ứng viên có tên trong Danh sách ứng viên nhận học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục Đài Loan    – MOE năm 2022 (khu vự từ Huế trở ra bắc Việt Nam và Lào)

Danh sách ứng viên mời tham khảo tại:

MOE-DSTH-1507.xlsx