Đại học Quốc lập Đông Hoa tuyển sinh chuyên ngành Kỹ thuật thông tin (The Department of Computer Science & Information Engineering)

** Thời gian kết thúc đă ng ký: 30/04/2019

** Đăng ký nhập học tại : https://oia.ndhu.edu.tw/files/11-1114-8590.php?

** Điện thoại:+886-3-890-5014

Email:gena@gms.ndhu.edu.tw

** Thông tin liên quan, mời tham khảo tại:www.csie.ndhu.edu.tw