Thông tin tuyển sinh nước ngoài từ Đại học Quốc lập Đài Đông

Thời gian đăng ký: 2022/08/15-2022/09/30

Contact Us

Location: Administration Building,Zhiben Campus

►Division of Research Planning & Coordination~3F

Tel: +886-89-517443~7 Fax: +886-89-517448

► Center of International Affairs~1F

Tel: +886-89-517870~3 Fax: +886-89-517529

Thông tin tuyển sinh mời tham khảo tại: https://isenroll.nttu.edu.tw/

Dai-dong-university