Thông tin Đại học Khoa học Kỹ thuật Bình Đông tuyển sinh năm 2019

Các chuyên ngành tuyển sinh mời tham khảo tại :

http://oia.npust.edu.tw/files/40-1016-1419.php?Lang=zh-tw

http://mportal.npust.edu.tw/bin/home.php

Liên lạc :886-8-7740561/ oia@mail.npus.edu.tw

Học viện Quản lý : http://management.npust.edu.tw

Khoa học xã hội và Nhân văn : http://chss.npust.edu.tw

Khoa Thú y : http://cvm.npust.edu.tw/site/index.aspx

Khoa Quốc tế : http://ic.npust.edu.tw

Khoa khoa học kỹ thuật : http://coe.npust.edu.tw/

Khoa Nông nghiệp : http://www.agriculture.npust.edu.tw