Thông tin tuyển sinh Chương trình thực tập dành cho sinh viên ưu tú đ ến t ừ các nước thuộc chính sách Tân Hướng Nam và các nước tiên tiến tại trường Đ ại học Trung Sơn

**Số lượng : 30 sinh viên Đ ại học , Thạc s ĩ đ ến t ừ các nước thuộc chính sách Tân Hướng Nam và các nước tiên tiến, có kiến thức hoặc chuyên ngành liên quan đ ến Quả n lí thương mại.

**thời gian đ ến Đ à i Loan thực tập: 24/6/2019~31/08/2019

**thời gian kết thúc đă ng ký: 30/4/2019

**Tham khảo thông tin và đă ng ký online tại : http://teep.cm.nsysu.edu.tw/

**Liên hệ: +886-7-5252000 ext 4549

**Email:haha21@g-mail.nsysu.edu.tw