“Trung tâm nghiên cứu Hán học” của Đài Loan có thiết lập”Chương trình hỗ trợ học giả nước ngoài sang Đài Loan nghiên cứu Hán học”. Chương trì nh nà y chuyên hỗ trợ dành cho các Giáo sư , phó Giáo sư , Trợ lý giáo sư (nghiên cứu sau Tiến sĩ), nghiên cứu sinh Tiến sĩ của các trường Đại học và cơ quan học thuật nước ngoài sang Đài Loan nghiên cứu.

Hỗ trợ đi l ại: 1 vé máy bay khứ hồi Việt Nam- Đà i Loan hạng phổ thông

Hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng:
Giáo sư : 60,000 Đài tệ phó Giáo sư : 50,000 Đài tệ
Trợ lý giáo sư : 40,000 Đài tệ Nghiên cứu sinh Tiến sĩ : 40,000 Đài tệ

Thời gian nhận ghi danh đ ến hết ngày 31/5/2013

Mọi thông tin xin tham khảo tại website:
http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/ENGLISH/information.aspx
Thông tin liên lạc: Ms. Liau Jane, tel: +886-2-2361-9132 ext 352
Email: liaujane@msg.ncl.edu.tw

Thông báo của Trung tâm nghiên cứu Hán học