Danh mục: Tuyển dụng

Tuyển ứng viên cho vị trí Hiệu trưởng Đại học Trung Hưng Đài Loan nhiệm kỳ 17

Tuyển ứng viên cho vị trí Hiệu trưởng Đại học Trung Hưng Đài Loan nhiệm kỳ 17 中興大學公開徵求第十七任校長候選人 中興大學校長薛富盛任期將於112年7月31日屆滿。1月3日興大召開校長遴選委員會第一次會議,自1月12日起至2月13日止公開徵求推薦第十七任校長候選人。 興大表示,依國立中興大學校長遴選及續任評鑑辦法,由全體校務會議代表投票選出十八位遴選委員會委員,連同教育部遴派的三名代表,共二十一人組成校長遴選委員會。於1月3日召開第一次遴選委員會議,會議順利通過「國立中興大學第十七任校長遴選委員會作業細則」,並確認遴選工作時程。會中推選李金龍委員為遴選委員會召集人,同時擔任發言人,代表對外發言。 興大正式公開徵求推薦新任校長人選,候選人須符合下列條件,一、符合教育人員任用條例及相關法令規定之任用資格;二、必須同意被推薦,同時符合國立大學校長任用相關規定,且具高尚品德及學術成就、具教育理念及行政能力、處事公正並超越黨派利益、擔任校長職務期間,不得兼任任何黨政職務。 各界推薦興大校長候選人的方式有四種,一、中央研究院院士三人以上連署推薦;二、興大專任講師以上教師及研究人員、他校大專院校專任助理教授以上教師、學術研究機構助理研究員以上人員等各類人員(含已退休者),合計三十人以上連署推薦;三、興大校友三十人以上連署推薦;四、遴委會舉薦。 相關校長遴選資訊請逕自參閱興大校長遴選專區(https://www.nchu.edu.tw/preselect/)。

Thông tin tuyển dụng Hiệu trưởng Đại học Quốc lập Đài Nam.

Thông tin tuyển dụng Hiệu trưởng Đại học Quốc lập Đài Nam 國立臺南大學徵求校長候選人啟事 一、依據國立臺南大學(以下簡稱本校)校長遴選辦法、本校校長遴選委員會遴選作業細則及本校校長遴選委員會第一次會議決議,公開徵求推薦校長候選人,自 112 年 8 月 1 日起聘,任期 4 年。 二、本校校長候選人之資格,應符合下列規定: (一)候選人應符合教育人員任用條例第 10 條規定,具下列第 1 款各目 資格之 1…

Thông tin tuyển dụng Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng nhiệm kì 9

國立高雄師範大學徵求第九任校長候選人啟事   壹、依據國立高雄師範大學(以下簡稱本校)校長遴選辦法、第九任校長遴選委員會遴選作業細則,公開徵求推薦本校校長候選人,預計自民國112年8月1日起聘,任期四年。 貳、遴委會工作人員聯絡資料如下: 聯絡人:人事室楊曜銘先生 地址: 80201高雄市苓雅區和平一路116號三、電話: (07)717-2930分機1471 傳真: (07)723-7531 電子郵件信箱:f@nknu.edu.tw 更多資訊 https://sso.nknu.edu.tw/Services/Site/index.aspx?cLv2=501004 徵人啟事  

Thông tin tuyển dụng Viện trưởng Viện Truyền thông Đại học Quốc lập Chính Trị

國立政治大學公開徵求傳播學院院長候選人啟事 Thông tin tuyển dụng Viện trưởng Viện Truyền thông Đại học Quốc lập Chính Trị 依據本校 院長遴選 辦法 、傳播學院院長遴選要點及傳播學院院長遴選委員會111年3月18日第一次會議決議辦理。 院長任期自111年8月1日起,任期三年,得連任一次。 院長候選人應具備下列條件: ( 一)國內外大學教授。 ( 二)具學術領導、行政能力、服務熱忱及 高尚品德。 ( 三)具學術成就與聲望且學術專長與傳播學院相符。 院長候選人由本校各系、所、學位學程推薦,或自行登記參選,或經遴選委員會全體委員三分之一以上之連署舉薦。…