Đơn vị tổ chức: Hiệp hội giáo dục văn hóa khoa học Asean Hiệp hội giao lưu kinh tế giáo dục Trung Hoa Hiệp hội phát triển kinh tế thương mại Asean Ngân hàng nhân lực 1111 Trường đ ại học Chihlee Trường đại học Đức Minh Tổng hội sinh viên Việt Nam ở Đài Loan Đơn vị chỉ đạo: Văn phòng văn hóa kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc Đơn vị hỗ trợ: Cục lao động thành phố Tân Bắc Tổng hội Đài Thương Trường đại học Lunghwa Công ty quốc tế đầu tư Asean Chủ đề hội thảo: Nhằm để xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp Đài thương phát triển ở Việt Nam, khai thác và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Thành lập diễn đàn tìm việc làm cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đài Loan và cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Đài thương. Hỗ trợ doanh nghiệp Đài thương giải quyết về vấn đ ề tuy ển dụng nhân lực, cùng nhau xây dựng có hiệu quả giữa chính phủ Việt Nam và Đài Loan, giữa doanh nghiệp Đài thương và sinh viên Việt Nam.  

Ngày 9 tháng 1 năm 2016

Thời gian Trình tự Nội dung Ghi chú
08: 3 0-09:00 Trình diện Địa điểm hội thảo: Trường đại học Chihlee ( Địachỉ: T ầng 8 , số 313 , đường Văn hóa , khu Bàn Kiều, Thành phố Tân Bắc -phòng hội nghị Quốc Tế)